T.Rixsiboyev

T.Rixsiboyev

Ushbu o'quv qoM lanma barcha Oliy o'q u v yurtlarida bakalavr muhandislar tayyorlash uchun Oliy va o ‘rta maktab muammolari instituti tomonidan 2-fevral 2004 yilda tasdiqlangan namunaviy dastur asosida o ‘n sakkizta amaliy-laboratoriya mashg‘ulotIari ko'rinishida tuzilgan. Har bir mashg'ulotning mavzusi va rejasi, adabiyotlar, tayanch iboralar va takrorlash uchun savollar keltirilgan.