Janr

Umumiy biologiya
300 bosma sahifalar 2018 Yil

Botanika


Ushbu o‘quv qo llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidau oliy o'quv yurtlari talabalari uchun Botanika fani bo‘yicha tasdiqlangan namunaviy dastur asosida yozilgan. 0 ‘quv qo‘Ilanmada o simliklammg hujayraviy tuzilishi, toqimalammg tuzilishi, vegetativ va generativ organlarning morfologiyasi, anatomik tuzilishlari, tuban va yuksak o‘simliklaraing tuzilishlari, oila, turkum, turlari, ularning tabiatda tarqalishi, o‘simliklar dunyosining tabiatdagi ahamiyati to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan. 0 ‘quv qo‘llanmada gulli o'simliklar bo'yicha berilgan ma’lumotlar 0 ‘rta Osiyo, jumladan, 0 ‘zbekiston sharoitida o'sadigan va keng tarqalgan madaniy, yowoyi, begona, dorivor, zaharli hamda yem-xashak o'simliklar misolida yoritilgan. 0 ‘quv qo‘llaiuna Oliy o‘quv yurtlarining biologiya, tuproqshunoslik va ekologiya yo‘nalisbida ta’lim olayotgan talabalar hamda biologiya sohasiga qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan.