Abduraxmanov Q.X

Abduraxmanov Q.X

Taqrizchilar:
Umurzakov Baxodir Iqtisod fanlari doktori, professor
Xamidovich
Shoyusupova Nargiza Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.
Turg‘unovna
Abdurahm anov Q.X.
M ehnat resurslarini boshqarish : o'quv qo ilan m a / Abdurahmanov Q.X.,
Abdurahmanov X.X. - T oshkent: 11m Ziyo, 2014, 272 b.