Institsional iqtisodiyot...

B.Berkinov

Janr

Iqtisodiyot
218 bosma sahifalar 2016 Yil

Institsional iqtisodiyot


Ushbu darslik “Institutsionaliqtisodiyot” fani dasturiga muvofiq yozilgan bo‘lib, unda ushbu fanning metodologik asoslari, predmeti va asosiy tushunchalarining mazmun-mohiyati yoritilgan. Shuningdek, darslikda jamiyatda rasmiy va norasmiy institutlarning roliga, bozor instituti, shartnomalar, transaksiya xarajatlari, xufiyona iqtisodiyot, mulkchilik, firma, davlat va uy xo‘jaligi rivojlanishning institutsionalnazariyalarining asoslarini yoritishga keng o‘rin berilgan.