Chiziqli algebra va analitik geometriyadan masalalar to'plami...

J.Akilov

Janr

Matematika
159 bosma sahifalar 2006 Yil

Chiziqli algebra va analitik geometriyadan masalalar to'plami


0 ‘quv qo‘llanma oliy texnika o‘quv yurtlari talabalari uchun mo'ljallangan. Mazkur qo'llanm a 5 bobdan iborat. Dastlabki uchta bobida chiziqli algebra elementlari, 4-bobda tekislikda analitik geometriya, 5- bobda fazoda analitik geometriya qaralgan bo‘lib, birinchi kursda amaliy mashg‘ulot darslarida o'tiladigan «oliy matematika» kursini o‘z ichiga oladi. Har bir paragraf boshida zarur bo‘lgan qisqacha nazariy tushunchalar, keltirilgan misol-masalalar yetarlicha sharhlar bilan yechib ko'rsatilgan. Paragraf oxirida talabalaming mustaqil shug‘ullanishlari uchun misol-masalalar berilgan. Ularning javoblari har bir bobning oxirida keltirilgan.