Kompyuter grafikasi...

T.Rixsiboyev

Janr

Qo`llanma
168 bosma sahifalar 2006 Yil

Kompyuter grafikasi


Talabalar mashg‘uIotlarda olgan bilimlari va ko‘nikmalarini bu fandan to ‘rtta laboratoriya ishlarini bajarish jarayonida mustahkamlaydilar hamda nazariy bilim larini va am aliy m alakalarini oshiradilar. Ushbu o ‘quv qo‘IIanmada har bir laboratoriya ishi va 1,2-joriy nazoratlar uchun vazifa variantlari oddiy, o ‘rta murakkablikda va murakkab belgilangan. Shuningdek ushbu o ‘quv qo‘llanmadan oliy o ‘quv yurtlarida, akademik litseylarda, kasb hunar kollejlarida va maxsus loyihalash korxonalarida grafik axborotlami ikki oMchamli modellashtirish asosida kompyuterda bajarishni o'rganishda foydalanishlari mumkin. Muallif ushbu qo‘llanmani yaratishda beg'araz yordam ko‘rsatgan barcha insonlarga o‘z minnatdorchiligini bildiradi.