M.T.Irisqulov

M.T.Irisqulov

Darslikda til va uning ijtimoiy hodisa sifatidagi o‘rni, tilning barcha egallagan
bilimlarimizning asosi ekanligi va u orqali tariximiz, o‘tmishimiz haqida tasawurga
ega bo‘lishimiz, xullas, uning barcha xususiyatlari, ahamiyati hamda boshqa jihatlar
haqida so‘z boradi. Kitob filologiya fakultetlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya
etilgan.