Sanaqulov U

Sanaqulov U

Usmon Sanaqulov, Abdurayim Turobov. Tilshunoslik nazariyasi. (O‘quv
qo‘llanma).-SamDU nashriyoti, 2019 yil, 164 bet.
Universitetlarning 5120100 – filologiya va tillarni o‘qitish bakalavriat ta’lim
yo‘nalishi 1-kurs talabalariga mo‘ljallangan mazkur o‘quv qo‘llanmada tilshunoslik
nazariyasi fani, tilning ijtimoiy tabiati, til va tafakkur masalalari, til taraqqiyoti, dunyo
tillari bo‘yicha taniqli tilshunos olimlarimizning fikr-mulohazalari talqin etilib, sanab
o‘tilgan masalalar xususida ham talabalarga ilmiy-nazariy tushunchalar beriladi. O‘quv
qo‘llanma baklavriat yo‘nalishidagi talabalar hamda tilshunoslikning nazariy masalalari
bilan qiziquvchilarga mo‘ljallangan.